BUILD THE (IM)POSSIBLE: take on the challenge!
  1. PRODUCTS
  2. 机械和工具
  3. 木材维修
  4. TAPS

木塞

TAPS

TAP系列补丁木塞美观小巧,是提高防火水平的理想选择。云杉和落叶松材质非常适合隐藏螺丝头、光滑销和安装的其它固定装置,也可以堆叠以增加厚度并确保更好的耐火性。在结点脱落或其它轻微缺陷处,也可用于修补木材。

TAP系列提供木塞,可满足各种修补需求

文件

技术数据表

TAP1

CODE Ø
[mm]
H
[mm]
pcs.
TAP11010 10 10 2000
TAP11210 12 10 1000
TAP11510 15 10 1000
TAP11610 16 10 1000
TAP12010 20 10 560
TAP12510 25 10 345
TAP13010 30 10 260
TAP13510 35 10 180
TAP14010 40 10 140
TAP14510 45 10 105
TAP15010 50 10 75
TAP12010L 20 10 6500
TAP12510L 25 10 4000
TAP13010L 30 10 3000
TAP13510L 35 10 2100
TAP14010L 40 10 1600

TAP2

CODE Ø
[mm]
H
[mm]
pcs.
TAP21010 10 10 1890
TAP21510 15 10 745
TAP22010 20 10 405
TAP22510 25 10 275
TAP23010 30 10 180
TAP23510 35 10 140
TAP24010 40 10 100
TAP24510 45 10 88
TAP25010 50 10 73

TAP3

CODE Ø
[mm]
H
[mm]
pcs.
TAP3109 10 9 250
TAP3159 15 9 250
TAP3209 20 9 250
TAP3259 25 9 250
TAP3309 30 9 250
TAP3359 35 9 250
TAP3409 40 9 100
TAP3509 50 9 100

TAP4

CODE Ø
[mm]
H
[mm]
pcs.
TAP42020 20 20 100
TAP42520 25 20 100
TAP43020 30 20 100
TAP44020 40 20 100
TAP45020 50 20 50
TAP46020 60 20 40
TAP47020 70 20 25
TAP48020 80 20 25
TAP49020 90 20 15
TAP410020 100 20 10
TAP41240 12 40 450
TAP41640 16 40 250
TAP42040 20 40 160
TAP45040 50 40 26

TAP5

CODE Ø
[mm]
H
[mm]
pcs.
TAP51020 10 20 500
TAP51220 12 20 500
TAP51420 14 20 500
TAP51520 15 20 500
TAP51620 16 20 500
TAP51820 18 20 250
TAP52020 20 20 250
TAP52220 22 20 250
TAP52420 24 20 250